Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 15 maj 2020

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 15 maj 2020 beslutades följande

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie. Avstämningsdag är den 19 maj 2020. Utbetalning av utdelning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2020.

Styrelse

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma beslutades nyval av Linda Höglund och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Mathias Hermansson och Fredrik Wester. Peter Ingman har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Fredrik Wester och som vice ordförande Håkan Sjunnesson. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 520 000 kr per år för vice ordföranden och 260 000 kr för ordinarie styrelseledamot. Till Fredrik Wester ska enligt eget önskemål utgå ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Beslut om teckningsoptionsprogram 2020/2023, innefattande antagande av teckningsoptionsprogram 2020/2023, och riktad nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda – Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med 0,52 procent.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2020.

Tags & categories

News