Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2018

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 18 maj 2018 beslutades följande

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie. Avstämningsdag är den 22 maj 2018. Utbetalning av utdelning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2018.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen för att möjliggöra att styrelsen kan bestå av högst åtta ledamöter istället för, som idag, sex ledamöter samt att styrelseledamöternas mandattid inte ska regleras i bolagsordningen.

Styrelse

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma beslutades nyval av Josephine Salenstedt och Peter Ingman och omval av Håkan Sjunnesson, Cecilia Beck-Friis och Fredrik Wester. Till ordinarie styrelseledamot för tiden till och med den 31 juli 2018 beslutades omval av Ebba Ljungerud. Peter Lindell har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes för tiden till och med den 31 juli 2018 Håkan Sjunnesson. Från och med den 1 augusti 2018 till tiden intill nästa årsstämma valdes Fredrik Wester till ordförande och Håkan Sjunnesson som vice ordförande. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 500 000 kr per år för ordföranden och 250 000 kr för ordinarie styrelseledamot. Till Fredrik Wester ska enligt eget önskemål utgå ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen med formuleringsändringen ledamöter istället för representanter.  

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10% av aktiekapitalet.

Beslut om teckningsoptionsprogram 2018/2021, innefattande antagande av teckningsoptionsprogram 2018/2021, och riktad nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda – Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med 0,33 procent.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Tags & categories

News