Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Omsättningen uppgick till 400,4 MSEK (238,3 MSEK), en ökning med 68 % jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 165,9 MSEK (62,7 MSEK), en ökning med 164 %.
  • Resultat före skatt uppgick till 164,7 MSEK (63,2 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 128,0 MSEK (49,3 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 247,7 MSEK (156,3 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -166,4 MSEK (-101,6 MSEK).
  • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 625,1 MSEK (378,7 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,21 SEK (0,47 SEK) per aktie.
  • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV, Stellaris och Surviving the Aftermath.

Väsentliga händelser i första kvartalet 2020

  • Tre expansioner släpptes under perioden; La Résistance till Hearts of Iron IV, Federations till Stellaris och Sunset Harbor till Cities: Skylines.
  • Koncernens anställda arbetar sedan i mitten av mars hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19. I dagsläget finns inget fastställt datum när de anställda ska återgå till att arbeta från ordinarie kontorslokaler.

VD:n har ordet

Rekordkvartal under tråkiga omständigheter

Det är med blandade känslor som jag presenterar årets första kvartalsrapport. Covid-19-pandemin har drabbat vårt samhälle på ett omskakande sätt och orsakat tragedier för såväl individer och familjer som för näringslivet. Covid-19 har också påverkat Paradox, om än inte lika hårt som många andra företag. Sedan i mitten av mars jobbar alla våra anställda hemifrån, såväl i Sverige som vid våra studios i USA och Nederländerna, och kom­mer fortsätta att göra det tills vidare. Situationen är utmanande för många och jag är oerhört stolt över hur bra alla våra medarbetare har hanterat situationen. Vi är lyckosamma att bedriva en verk­samhet där såväl produktion som distribution och marknadsföring sker nästan uteslutande digitalt. Det mesta av arbetet går därför bra att utföra effektivt hemifrån, även om det naturligtvis finns arbetsmoment som är svårare under rådande fysiska begränsningar. Vi ser viss påverkan på hur snabbt det går att vara kreativ, en av de grundläg­gande delarna i att utveckla ett spel, på distans. Vad gäller konsumtionen har vi, liksom stora delar av den digitala underhållningsbranschen, inte sett att efterfrågan på våra produkter har minskat utan tvärtom ökat. Dock är det ännu för tidigt att säga vilka långsiktiga effekter, om några, som Covid-19 kommer att ha på vår verksamhet och på spelin­dustrin i stort.

Vi har under kvartalet försökt att hjälpa de som har större utmaningar än vi, bland annat genom att finansiellt stödja välgörenhetsorganisationer i Sverige, Nederländerna och USA där våra kontor finns. Vi är extra glada och stolta över att, med hjälp från våra kära spelare, ha genomfört en mycket lyckad fundraiser på Steam och därige­nom donerat 5 MSEK till FN:s COVID-19 Solidarity Response Fund.

Kvartalets intäkter ökade med 68% jämfört med samma kvartal föregående år, och intäkterna för de senaste 12 månaderna ökade med 32% jämfört med ett år sedan. Kvartalets resultat före skatt ökade med 161% jämfört med första kvartalet 2019 och resultatet före skatt för de senaste 12 måna­derna var 50% högre än för ett år sedan. Jag vill här passa på att påminna om att våra intäkter och resultat ofta varierar kraftigt mellan kvartalen och att vi sällan har något säsongsmönster. Det gör att en jämförelse mellan enskilda kvartal riskerar att ge en missvisande bild av vår långsiktiga finansiella utveckling, särskilt ett kvartal med extraordinära händelser som Covid-19.

En starkt bidragande orsak till de höga intäkterna har varit att vi under kvartalet släppte expansioner till tre av våra största spel. Först ut var La Résis­tance till Hearts of Iron IV, följt av Federations till Stellaris och sedan Sunset Harbor till Cities: Skyli­nes. När vi släpper expansioner till våra större spel genererar det vanligtvis betydande intäkter. Detta kvartal gick försäljningen av expansionerna excep­tionellt bra. Alla tre expansioner slog försäljningsre­kord genom att sälja mer under den första månad­en än vad någon tidigare expansion för respektive spel någonsin gjort. Denna höga försäljning nås när spelen nu är i snitt mer än fyra år gamla. Det är ett mönster vi ser att många av våra spel säljer fler och fler expansioner ju äldre spelen blir. På kvarta­lets sista dag släppte vi också ett innehållspaket till Imperator: Rome, det första innehåll vi tagit betalt för sedan spelet släpptes för ett år sedan. Mottag­andet från spelarna har varit mycket positivt och som jag skrivit om i tidigare rapporter är det verkli­gen roligt att vi kunnat vända våra fans uppfattning om Imperator: Rome.

När vi under kvartalet nu slår intäktsrekord utan att lansera något nytt spel är det ännu en bekräf­telse på hur värdefullt det är att ha en portfölj av spel med lång livslängd, starka varumärken och en engagerad och växande spelarbas. Detta har varit, och kommer fortsätta att vara, centralt i vår strate­gi. Vi fortsätter att bygga vidare på våra befintliga varumärken genom nytt innehåll, ständigt utökad distribution och stadiga satsningar på marknadsfö­ring. Samtidigt fortsätter vi att investera i att skapa nya varumärken, allt i syfte att utöka vår portfölj av spel som ska attrahera spelare och skapa intäkter under lång tid.

I takt med att våra intäkter och vinster stiger så ökar vi också våra investeringar. Under årets första kvartal investerade vi mer än någonsin tidigare i spelutveckling, investeringarna ökade med 57% jämfört med första kvartalet 2019.

Årets andra kvartal har hittills präglats av fokus på att slutföra utvecklingen och förbereda lansering av de spel som vi ska släppa senare i år. Vi har framför oss två av de största spelsläppen vi någonsin genomfört – Crusader Kings III och Vampire: the Masquerade-Bloodlines 2 – men också Empire of Sin och fortsatta uppdateringar till Surviving the Aftermath.

Jag ser mycket fram mot att snart få dela dessa fantastiska spel med omvärlden samt att vi alla så snart som möjligt kan få återgå till en normalare vardag.

Ebba Ljungerud, VD

Presentation av rapport

Den 12 maj 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive.

Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/paradox-q1-2020-report-and-livestream.1388380/ genom att maila dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett Twitch-konto.

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive
Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2020.

Tags & categories

News