Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 15.00 hos Paradox Interactive, Västgötagatan 5, Stockholm. 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 27 april 2017, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast torsdagen den 27 april 2017, till adress Paradox Interactive AB, ”Årsstämma”, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm eller via e-post: bolagsstamma@paradoxplaza.com.

Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till stämman bör även sådant deltagande anges i anmälan.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.paradoxinteractive.com/en/section/our-company/general-meetings/ och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 27 april 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om beslut om valberedning inför årsstämma 2018
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som utgörs av Per Håkan Börjesson (utsedd av Investment AB Spiltan), ordförande, Fredrik Wester (Westerinvest AB), Christoffer Häggblom (Lerit Förvaltning AB) samt Håkan Sjunnesson, styrelseordförande i bolaget, föreslår Håkan Sjunnesson till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,00 SEK per aktie. Styrelsen föreslår tisdagen den 9 maj 2017 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 12 maj 2017.

Val av styrelse m.m. (punkterna 12 – 15)

Valberedningen föreslår

  • att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter,
  • att arvode till styrelsen ska kvarstå som den nuvarande är, dvs. 360 000 kronor/år till ordföranden och 180 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget,
  • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning,
  • omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Cecilia Beck-Friis, Peter Lindell, Ebba Ljungerud och Fredrik Wester för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Håkan Sjunnesson. Om Håkan Sjunnesson uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande, och
  • omval av Stefan Hultstrand som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

På bolagets webbplats presenteras valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2018 (punkt 16)

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2018 framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2017 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Till VD utgår enligt eget önskemål ersättning om 1 kr per verksamhetsår. För övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön samt sedvanliga anställningsförmåner. Ledande befattningshavare, med undantag för verkställande direktör (”VD”), ingår i det gemensamma vinstdelningsprogrammet för samtliga fastanställda beslutat av Styrelsen.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare, med undantag för VD, ska vara marknadsmässig.

Både Paradox och VD ska iaktta sex månaders uppsägningstid. VD äger inte rätt till något avgångsvederlag. Paradox ska iaktta uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. Ledande befattningshavare ska iaktta samma uppsägningstid, dock längst 3 månader. Övriga ledande befattningshavare är därutöver inte berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. Övriga anställda ledande befattningshavare har sedvanliga anställningsvillkor.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen utfärdande finns det i bolaget totalt 105 600 000 aktier, motsvarande sammanlagt 105 600 000 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast fredagen den 14 april 2017 att finnas på bolagets hemsida, www.paradoxinteractive.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

_______________________________

Stockholm i april 2017
Paradox Interactive AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive
Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017.

Tags & categories

News