February 22, 2022

Bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Omsättningen uppgick till 390,5 MSEK (433,7 MSEK), en minskning med 10 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 148,1 MSEK (79,5 MSEK), en ökning med 86 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 147,5 MSEK (78,6 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 115,9 MSEK (59,5 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 269,2 MSEK (387,1 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -213,7 MSEK (-207,3 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 599,7 MSEK (767,6 MSEK).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,10 SEK (0,56 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

HELÅRET 2021

 • Omsättningen uppgick till 1 447,5 MSEK (1 793,8 MSEK), en minskning med 19 % jämfört med föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 307,5 MSEK (632,1 MSEK), en minskning med 51 %. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar på 236,3 MSEK (56,6 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 303,9 MSEK (628,0 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 247,8 MSEK (490,6 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,35 SEK (4,65 SEK) och efter utspädning 2,34 SEK (4,64 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Surviving the Aftermath, utvecklat av Iceflake Studios, lämnade early access och släpptes i version 1.0.

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Necroids Species Pack till Stellaris Console Edition, Origins till Europa Universalis IV, Make it Count till Empire of Sin, Aquatic Species Pack till Stellaris samt No Step Back till Hearts of Iron IV.

 • Koncernens anställda arbetar till stor del fortsatt hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

ETT ÅR AV OMSTÄLLNING

2021 har varit ett utmanande år för Paradox. För få innehållsläpp, för låg kvalitet på vissa av våra releaser samt flera nedlagda projekt resulterar i ett helårsresultat vi är långt ifrån nöjda med. Våra intäkter och vår vinst före skatt minskar jämfört med 2020, det är ett trendbrott som inte ska fortsätta.

Vi är ett bolag som vill och ska ha en stark organisk tillväxt. Årets utmaningar har hjälpt oss ställa om delar av verksamheten till en bana som ger oss rätt förutsättningar för det. Under årets andra halva har vi kunnat genomföra många nödvändiga förändringar av projektportföljen, hur vi utvecklar och investerar i spel och hur vi använder vår kompetens och våra medel på bästa sätt.

Under det fjärde kvartalet har våra ansträngningar börjat bära frukt. Vi är överlag nöjda med kvaliteten på våra releaser och mottagandet av No Step Back till Hearts of Iron IV och Aquatic Species Pack till Stellaris överträffade våra förväntningar. Det gör att vi presterar ett resultat för årets sista kvartal som visar att vi rör oss i rätt riktning. Vi har dock en väg kvar att vandra men det är en resa som vi ser fram emot.

Vägen tillbaka till kärnan

Vårt övergripande fokus har varit på att hitta tillbaka till vår kärnaffär. Och vi har särskild emfas på att öka vår utvecklingshastighet och kvaliteten på allt innehåll vi släpper.

Organisatoriskt har det inneburit att vi förtydligat ansvarsområden och mål för bolagets alla delar för att stärka spelutvecklingen. Vi har utvärderat vår ledarutbildning och utvecklar ett nytt program för att kunna ge yngre och mindre erfarna ledare ett bättre stöd. Dessutom har vi ökat kostnadskontrollen inom bolaget med särskilt fokus på hur vi använder våra marknadsföringsresurser på bästa sätt.

Inom spelutveckling har vi startat ett antal initiativ som kommer hjälpa oss att öka kvalitet, hastighet och ytterligare förbättra riskprofilen i vår projektportfölj. För egenutvecklade spel har vi bland annat säkerställt att beslut fattas närmare våra spel och spelare för att tidigare kunna identifiera problem, öka kvalitet och bli mer agila. För externt utvecklade spel har vi omarbetat hur vi framåt investerar i spelprojekt som ligger utanför våra kärnsegment och hur vi samarbetar med tredjepartsutvecklare. Investeringarna kommer vara monetärt mindre och hanteras av ett dedikerat team som arbetar utanför den ordinarie utvecklingsorganisationen. Parallellt har vi har gjort en översyn av vår produktionsprocess för att tidigare kunna identifiera problem och vässa fokuset i dessa samarbeten. Sammantaget gör det att vi kan agera till lägre kostnad och med lägre risk samtidigt som vi effektivare kan hitta nya intäkter.

Jag avslutar kvartalet och året med både stolthet och tacksamhet. Stolt över att vi kunnat slutföra många förändringar i högre takt än vad vi först trodde och djupt tacksam för allt engagemang från alla på Paradox. Parallellt med allt förändringsarbete har vi stabilt kunnat bibehålla över 5 miljoner månatliga spelare. Det ger oss en god fart in i 2022 och gör mig positiv till vägen framåt.

Fredrik Wester, VD

Presentation av rapport

Den 22 februari 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Alexander Bricca via livestream på Paradox YouTube-kanal för att presentera kvartalets och helårets resultat samt svara på rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via vårt forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Om du vill se presentation i efterhand finns den uppladdad på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-22 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents