Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 5 maj 2017

Vid Paradox Interactive AB (publ)s årsstämma den 5 maj 2017 beslutades följande

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 1,00 per aktie. Avstämningsdag är den 9 maj 2017. Utbetalning av utdelning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 12 maj 2017.

Styrelse

Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Wester, Peter Lindell, Cecilia Beck-Friis, och Ebba Ljungerud. Håkan Sjunnesson omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 360 000 kr per år för ordföranden och 180 000 kr för ordinarie styrelseledamot.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen med förändringen att bolaget Grant Thornton väljs till revisor snarare än individ. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Wester, CEO Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxplaza.com

Telefon: 070-355 54 89

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2017.

Tags & categories

News