Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 13.00 i Paradox Interactives lokaler på Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 9 maj 2020 (OBS eftersom den 9 maj 2020 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 8 maj 2020 och aktieägare måste därför vara införd i aktieboken denna dag), och
 • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast måndagen den 11 maj 2020, till adress Paradox Interactive AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23  Stockholm eller per telefon 08-401 43 13 på vardagar mellan kl 10.00 och 16.00. Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig via bolagets hemsida, www.paradoxinteractive.com/en/section/our-company/general-meetings/ genom att klicka på följande länk: https://anmalan.vpc.se/ParadoxAGM/

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden (högst två stycken) anges.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på följande hemsida: https://anmalan.vpc.se/paradoxAgm och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före lördagen den 9 maj 2020 (OBS eftersom den 9 maj 2020 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 8 maj 2020 och registrering behöver därför vara verkställd senast denna dag).

    

     Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronavirus (Covid-19) bör aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp, inte deltaga fysiskt utan rösta via ombud. Som försiktighetsåtgärd kommer planerade anföranden begränsas till ett minimum, antalet representanter från Paradox Interactive kommer att begränsas, det kommer inte att serveras någon förtäring och det arrangeras heller inga kringaktiviteter i samband med stämman. Paradox Interactive uppmanar alla att noggrant följa instruktioner och restriktioner från myndigheter vid tidpunkten för stämman.

Aktieägare som vill ställa frågor till VD om verksamheten kan göra det klockan 12:00 den 12 maj 2020 på Bolagets sedvanliga kvartalsrapportering som sänds direkt på Bolagets Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive. Aktieägare kan även inkomma med frågor på förhand genom att mejla dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställa dem direkt i chattfunktionen som är öppen för allmänheten men som kräver ett Twitch-konto.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 14. Val av revisor
 15. Beslut om valberedning inför årsstämma 2021
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                               
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier                              
 18. Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2020/2023, innefattande (A) antagande av teckningsoptionsprogram 2020/2023, och (B) riktad nyemission av teckningsoptioner
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som utgörs av Fredrik Wester, styrelseordförande i bolaget, Per Håkan Börjesson (utsedd av Investment AB Spiltan), ordförande, Andras Vajlok (Westerinvest AB) samt Peter Lindell (Lerit Förvaltning AB), föreslår Fredrik Wester till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,00 SEK per aktie. Styrelsen föreslår tisdagen den 19 maj 2020 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 25 maj 2020.

Val av styrelse m.m. (punkterna 11-14)

Valberedningen föreslår

●          att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter;

●          till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Linda Höglund och omval av styrelseledamöterna Håkan Sjunnesson, Josephine Salenstedt, Mathias Hermansson och Fredrik Wester. Den nuvarande styrelseledamoten Peter Ingman har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Fredrik Wester och som vice ordförande Håkan Sjunnesson. Om Fredrik Westers uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande;

●          att arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits ska utgå med 520 000 kronor/år till vice ordföranden (520 000 kronor föregående år) och 260 000 kronor/år till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna (260 000 kronor föregående år). Till Fredrik Wester ska utgå enligt eget önskemål ersättning om 1 kr netto per verksamhetsår;

●          omval av Grant Thornton som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2021; och    

●          att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Nedan följer en kortfattad presentation av personen som föreslås för nyval.

Linda Höglund

Född: 1973

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration vid Handelshögskolan i Stockholm

Övriga pågående uppdrag: CFO/General Partner Luminar Ventures AB samt ledamot i ett fåtal av Luminars portföljbolag

Tidigare uppdrag: CFO Grab, CFO Klarna AB, CFO Electronic Arts Games Europe, CFO Digital Illusions AB, CFO/Co-founder BlueFactory AB, Goldman Sachs

Aktieägande i Paradox Interactive AB: 0 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större ägare.

På bolagets webbplats presenteras valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna.

Beslut om valberedning inför årsstämma 2021 (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2021 framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, regler för valberedning inför årsstämman nästföljande år, samt val av revisor.

Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Valberedning har också möjlighet att utse ytterligare en ledamot för att representera de mindre aktieägarna. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma.

Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, samt ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledning avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Målet med ersättningen är att säkerställa att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på de marknader bolaget bedriver verksamhet och samtidigt gynna aktieägarnas intressen.

Till VD och övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön, en rörlig bonus om max 3 månadslöner vilken baseras på årligt utfall av uppsatta och fastställda mål samt sedvanliga anställningsförmåner. Samtliga ledande befattningshavare ingår i det gemensamma vinstdelningsprogrammet för samtliga tillsvidareanställda.

Inför 2020 föreslås också införande av ett teckningsoptionsprogram, se punkt 18.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. I syfte att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och att utvärdera rådande ersättningsnivåer görs årliga jämförelser med relevanta branscher och marknader. Resultatet av dessa utgör en viktig ingångsvariabel vid beslut om total ersättning till ledande befattningshavare samt övriga anställda.

Både Paradox Interactive och VD ska iaktta sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner, avseende den fasta månadslönen. För övriga ledande befattningshavare ska Paradox Interactive iaktta uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd och den anställde ska iaktta uppsägningstid upp till 6 månader. Övriga ledande befattningshavare är därutöver inte berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. Övriga anställda ledande befattningshavare har sedvanliga anställningsvillkor.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor. Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag ska endast vara giltigt om den stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädda aktierna på årsstämman. Styrelsen har rätt att göra sådana mindre justeringar i detta beslut som kan vara nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet till Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2020/2023, innefattande (A) antagande av teckningsoptionsprogram 2020/2023, och (B) riktad nyemission av teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram för koncernens anställda – Teckningsoptionsprogram 2020/2023 – enligt följande.

Antagande av programmet (punkt 18(A))

Bakgrund och motiv

Syftet med Teckningsoptionsprogram 2020/2023 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos koncernens anställda, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Bolaget.

Det är styrelsens avsikt att årligen återkomma med förslag till incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det styrelsens bedömning att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2020/2023 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

(a)    Teckningsoptionsprogram 2020/2023 ska omfatta högst 550 000 teckningsoptioner.

(b)    Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (avrundad till närmaste heltal öre) för Bolagets aktie på Nasdaq First North under de 5 handelsdagarna närmast efter dagen för offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 (”Teckningskurs 1”) respektive för andra kvartalet 2020 (”Teckningskurs 2”). Respektive teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

(c)    Teckningsoptionsprogram 2020/2023 ska omfatta vissa heltidsanställda medarbetare i Bolaget och dess dotterföretag.

(d)    Tilldelning av teckningsoptioner sker med sammanlagt högst 550 000 teckningsoptioner, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:

(i)      verkställande direktören: högst 50 000 teckningsoptioner, och

(ii)     övriga anställda vilka vid tidpunkten för tilldelning har varit anställda utan avbrott i minst ett år (dock att styrelsen ska ha rätt att göra undantag från anställningskravet): högst 25 000 teckningsoptioner per person.

Beslut om tilldelning kommer att fattas av styrelsen vid två tillfällen under 2020 snarast efter det att Teckningskurs 1 (”Tilldelning 1”) respektive Teckningskurs 2 (”Tilldelning 2”) fastställts, varvid Tilldelning 2 ska omfatta högst 80 000 teckningsoptioner som enbart tilldelas personer som vid Tilldelning 1 inte var anställda i koncernen.

Storleken på tilldelning ska utgå från av styrelsen beslutade övergripande mål för koncernens utveckling. Någon viss lägsta tilldelning garanteras inte.

(e)    Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.

(f)     Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas av innehavaren från och med den 15 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.

(g)    För det fall innehavare av teckningsoptioner säger upp sig eller blivit uppsagd eller avskedad från sin anställning i bolag inom koncernen, önskar vidareöverlåta teckningsoptioner och i vissa andra fall, äger Bolaget eller den Bolaget anvisar rätt att till marknadspris återköpa sådan innehavares teckningsoptioner. Återköpsrätten gäller endast teckningsoptioner som ännu inte kan utnyttjas för teckning.

(h)    Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

(i) Teckningsoptionerna kan komma att vara föremål för restriktioner i USA och i andra juridiktioner som enligt styrelsens bedömning är nödvändiga för att uppfylla tillämpliga lagar.

Kostnader

Styrelsen bedömer att Teckningsoptionsprogram 2020/2023 kommer att föranleda kostnader för Bolaget i form av arbetsgivaravgifter med anledning av den förmån deltagarna erhåller till följd av erbjudandet att vederlagsfritt teckna teckningsoptioner och till följd av ett eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna samt begränsade kostnader i anledning av programmets inrättande och utnyttjande.

Kostnaden för arbetsgivaravgifter vid tilldelningen av teckningsoptionerna uppskattas till cirka 2 700 000 kronor före bolagsskatt, under antagande om tilldelning av 450 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget och dess svenska dotterbolag, teckning av samtliga tilldelade teckningsoptioner, en genomsnittlig Teckningskurs om 202 kronor samt ett teoretiskt värde för varje teckningsoption beräknat med utgångspunkt från bland annat riskfri ränta och aktiekurs samt volatilitet och direktavkastning. Kostnaden för arbetsgivaravgifter vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppskattas till cirka 1 300 000 kronor före bolagsskatt, under antagande om tilldelning av 100 000 teckningsoptioner till anställda i Bolagets utländska dotterbolag, teckning av samtliga tilldelade teckningsoptioner, en genomsnittlig Teckningskurs om 202 kronor, ett teoretiskt värde för varje teckningsoption beräknat med utgångspunkt från bland annat riskfri ränta, aktiekurs, volatilitet och direktavkastning samt en årlig ökning av aktiekursen uppgående till 10 %.

Utspädning och effekt på viktiga nyckeltal

Under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 550 000 aktier, motsvarande cirka 0,52 procent av aktierna i Bolaget.

I Bolaget finns sedan tidigare ett utestående teckningsoptionsprogram beslutat på årsstämman den 18 maj 2018 (”Teckningsoptionsprogram 2018/2021”) och ett utestående teckningsoptionsprogram beslutat på årsstämman den 17 maj 2019 (”Teckningsoptionsprogram 2019/2022”). Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2018/2021 är totalt 229 000 teckningsoptioner utestående. Varje sådan teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 15 juni 2021 till och med den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i Bolaget. Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är totalt 258 850 teckningsoptioner utestående. Varje sådan teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 15 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 teckna en ny aktie i Bolaget. Under förutsättning att samtliga utestående teckningsoptioner utgivna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2018/2021 och Teckningsoptionsprogram 2019/2022 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer 487 850 aktier att ges ut, motsvarande cirka 0,46 procent av aktierna i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsoptioner som finns utgivna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2018/2021 och Teckningsoptionsprogram 2019/2022 utnyttjas för teckning av aktier och samtliga teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 ges ut och utnyttjas för teckning av aktier, kommer totalt 1 037 850 aktier att ges ut, motsvarande cirka 0,98 procent av aktierna i Bolaget.

Viktiga nyckeltal för koncernens verksamhet är koncernens soliditet och nettomarginal. Vid maximal kostnad för arbetsgivaravgifter vid tilldelning och utnyttjande vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är det styrelsens bedömning att påverkan av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 på nämnda nyckeltal är obefintlig eller marginell.

Beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har enhälligt antagits av styrelsen.

Emission av teckningsoptioner (punkt 18(B))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 750 kronor, på följande villkor.

 1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de personer som deltar i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 och med det antal teckningsoptioner som fastställs, allt i enlighet med av bolagsstämman fastställda principer för Teckningsoptionsprogram 2020/2023.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 30 september 2020, dock att teckning av teckningsoptioner med viss teckningskurs för teckning av aktier inte ska kunna ske innan sådan teckningskurs fastställts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2020/2023. De teckningsoptioner som avses emitteras avses möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt programmet.

I den utsträckning emitterade teckningsoptioner – exempelvis på grund av lägre än högsta tilldelning inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 – av styrelsen inte bedöms nödvändiga för täckande av bolagets åtaganden i anledning av Teckningsoptionsprogram 2020/2023, föreslår styrelsen att den bemyndigas att snarast makulera ej nödvändiga teckningsoptioner.

Majoritetskrav för beslut enligt punkt 18

Styrelsens förslag till beslut avseende Teckningsoptionsprogram 2020/2023 och styrelsens förslag om riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner utgör ett sammanhållet förslag, varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget samt att 16 kapitlet aktiebolagslagen ska tillämpas på det sammanhållna förslaget. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs således att det biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen utfärdande finns det i bolaget totalt 105 600 000 aktier, motsvarande sammanlagt 105 600 000 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Informationshantering

Information vi samlar om dig vid anmälan till bolagsstämman, lagras och arkiveras internt hos Paradox Interactive i fem (5) år på ett sådant sätt att endast en begränsad grupp i bolaget har tillgång till informationen. Informationen sparas i syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande regelverk samt för att kunna upprätta en röstlängd enligt ABL 7:29. Du kan närhelst få tillgång till den information vi har sparad om dig genom att kontakta: privacy@paradoxinteractive.com.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast fredagen den 24 april 2020 att finnas på bolagets hemsida, www.paradoxinteractive.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Övrigt

Inpassering till årsstämman sker från kl. 12.45.          
 

 

_______________________________

Stockholm i april 2020
Paradox Interactive AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxinteractive.com
Telefon: 0703-555418

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2020.

Tags & categories

News