November 16, 2021

Delårsrapport januari - september 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Omsättningen uppgick till 289,4 MSEK (494,8 MSEK), en minskning med 42 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till -44,6 MSEK (187,7 MSEK), en minskning med 124 %. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar på 133,7 MSEK (28,4 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -45,4 MSEK (187,0 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till -33,2 MSEK (148,5 MSEK).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,4 MSEK (213,0 MSEK), och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -151,4 MSEK (-236,3 MSEK).

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 552,3 MSEK (600,0 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,31 SEK (1,41 SEK) och resultat per aktie efter utspädning -0,31 SEK (1,40 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

 Första nio månaderna 2021

 • Omsättningen uppgick till 1 056,9 MSEK (1 360,1 MSEK), en minskning med 22 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 159,3 MSEK (552,6 MSEK), en minskning med 71 %. I rörelseresultatet ingår nedskrivningar på 210,1 MSEK (32,3 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 156,4 MSEK (549,4 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 131,9 MSEK (431,0 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,25 SEK (4,08 SEK) och resultat per aktie efter utspädning 1,25 SEK (4,07 SEK).

Väsentliga händelser i tredje kvartalet 2021

 • Nytt nedladdningsbart innehåll till spel släpptes under perioden; Below and Beyond till Surviving Mars och Ancient Relics till Stellaris: Console Edition.

 • Koncernens anställda arbetar till stor del fortsatt hemifrån för att minska smittspridning av Covid-19.

 • Fredrik Wester tillträdde som VD och Håkan Sjunnesson utsågs till styrelseordförande.

 • Utvecklingen har avslutats för flera ej tillkännagivna spel vilket har lett till nedskrivningar på 133,7 MSEK.

Efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

VD har ordet

Tufft kvartal där vi lägger vägen framåt

Den här rapporten är en besvikelse, vi underpresterar på flera viktiga nyckeltal men även på de kvalitetsmått vi ställt upp för våra produkter, något vi har identifierat och arbetar hårt med att förbättra. Resultatet före skatt på -45 MSEK är till stor del drivet av engångskostnader kopplade till nedskrivningar av avslutade projekt. Men vi har också haft förseningar i vår spelutveckling vilket har lett till för få släpp av nytt innehåll till våra kärnspel. I ett längre perspektiv är kvartalets resultat en effekt av investeringar i externt utvecklade projekt där vi måste bli bättre på att kontrollera spelvision, kvalitet och framdrift. Vi har även haft för låg hastighet i våra internt utvecklade projekt. I dessa avseenden har vi varit för passiva, något vi nu ändrar på.

Min första tid tillbaka som VD för Paradox Interactive har därför präglats av hög aktivitet och en stor förväntan på tiden framför oss. Vi fortsätter att bygga momentum framåt utifrån bolagets starka kärnaffär, entusiastiska spelarbas och solida fundamenta. Vi har mejslat ut en rak linje framåt för hur vi tar tillvara på och utvecklar Paradox styrkor och har filat bort många ojämnheter.

Vi kan och ska prestera mycket bättre. I det korta perspektivet har vi tagit kliv framåt för att bli en smartare och vassare spelutvecklare och förläggare. Vår projektportfölj är starkare efter kvartalet, vi har frigjort resurser och börjat fasa in dem i mer lovande projekt och arbetet att fokusera om vår kraft till aktiviteter med större intäktspotential pågår för fullt. Vi lägger mycket kraft på att säkra att vi fortsättningsvis har rätt kvalitet på allt vi släpper. Framåt har vi starkare ramar för hur vi arbetar med och målsätter kvalitetsnivån på spel och expansioner samt skapat ett tydligare ägarskap över spelkvalitet där besluten fattas närmare spelutvecklingen.

Med ändringarna ovan i ryggen kan vi fortsätta implementeringen av vår strategiska riktning för hur vi kommer att investera i, utveckla och förlägga spel framåt. Mitt och ledningens fokus är på att maximera och utveckla ett fåtal starka segment och franchises, snarare än att placera flera nya stora flaggor i outforskade territorier. Så att våra styrkor inom strategi-och managementsegmenten kommer till sin rätt.

En effekt av detta är att vår interna utveckling kommer att ha företräde i framtida investeringar. Samtidigt kommer vi att inta en mer konservativ hållning till extern utveckling, såvida vi inte har en stark och prövad relation med studion ifråga. Att utforska fler och nya intäktsströmmar är alltjämt viktigt och vi kommer fortsätta att göra räder in i nya områden där vi tror att det finns potential för framgång. De kommer dock att vara monetärt mindre, processmässigt snabbare och mer fokuserade i omfattning.

I slutändan så finns Paradox för att skapa spel som våra fans älskar att spela och utforska. Allt arbete vi gör är med just detta i åtanke; att skapa spel och upplevelser som våra spelare vill ha och kan fortsätta komma tillbaka till. Då skapar vi även intäkterna som gör det möjligt att fortsätta växa och utvecklas.

Vår tydliga inriktning, en stark projektportfölj med 15 nya spel och ännu mer innehåll till våra kärnspel gör att jag är övertygad om att Paradox har det bästa framför sig. Och jag ser fram emot att få leda arbetet framåt.

Fredrik Wester, VD

Presentation av rapport

Den 16 november 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Alexander Bricca via livestream på vår YouTube-kanal för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Observera att livestreamen har bytt plattform till YouTube och kommer inte att finnas där den visades under tidigare kvartal. Som en del av denna förändring kommer det inte att finnas en livechattfunktion under presentation. Dina frågor kan skickas in via vårt forum eller via ir@paradoxinteractive.com innan presentationen. Det kommer även att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Om du vill se presentation i efterhand finns den uppladdad på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-16 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents