October 26, 2023

Delårsrapport januari – september 2023

TREDJE KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 426,4 MSEK (458,0 MSEK), en minskning med 7 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 85,4 MSEK (220,6 MSEK), en minskning med 61 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 88,5 MSEK (219,5 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 69,3 MSEK (175,9 MSEK).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 260,1 MSEK (242,3 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -359,1 MSEK (-167,6 MSEK). Kassaflöde från investeringsverksamheten inkluderar -198,1 MSEK (0,0 MSEK) av kortfristiga investeringar i obligationer.

 • Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 734,9 MSEK (665,9 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,66 SEK (1,67 SEK) och efter utspädning till 0,65 SEK (1,67 SEK).

 • Intäkterna för kvartalet är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV och Stellaris.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

 • Nytt nedladdningsbart innehåll släpptes till spel under perioden; Wards & Wardens till Crusader Kings III, Dawn of Wonder till Victoria 3, och Sands of Ulminin till Across the Obelisk.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

 • Omsättningen uppgick till 1 646,5 MSEK (1 392,9 MSEK), en ökning med 18 % jämfört med samma period föregående år.

 • Rörelseresultatet uppgick till 534,0 MSEK (642,7 MSEK), en minskning med 17 %.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 556,5 MSEK (640,2 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 432,4 MSEK (514,5 MSEK).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,09 SEK (4,87 SEK) och efter utspädning 4,06 SEK (4,86 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Det nya spelet The Lamplighters League, utvecklat av Harebrained Schemes släpptes till PC och konsol. Efter reviderade försäljningsprognoser beslutades om att skriva ned spelets balanserade utvecklingskostnad med 171 MSEK i tillägg till planenliga avskrivningar. Spelets resultatpåverkan före skatt för fjärde kvartalet beräknas uppgå till -248 MSEK.

 • Det nya spelet Cities: Skylines II, utvecklat av Colossal Order, släpptes till PC.

 • Det nya spelet Star Trek: Infinite, utvecklat av Nimble Giant Entertainment, släpptes till PC.

VD:S KOMMENTAR

Som vi ofta påpekar så har vi stora skillnader mellan kvartalen beroende på releaser. Årets tredje kvartal är ett exempel på det, då det har varit ett av våra tunnaste kvartal på releasessidan på länge. Samtidigt har mycket av vårt fokus legat på framtiden. Intäkterna är trots det på rimlig nivå och drevs främst av katalogförsäljning och säljaktiviteter under kvartalet. Kostnaderna är på en något högre nivå än vanligt, till stor del drivet av marknadsföring av kommande spel. Sammantaget ger det en vinst som är lägre än vad vi är vana vid.

Fredrik Wester, VD för Paradox Interactive

PRESENTATION AV RAPPORT

Den 26 oktober klockan 12:00 CEST presenteras delårsrapporten av Fredrik Wester, VD, och Alexander Bricca, CFO, via livestream på Paradox YouTube-kanal där de även kommer att besvara rapport- och finansrelaterade frågor, https://youtube.com/paradoxinteractive.

Dina frågor kan ställas innan presentationen via bolagets forum eller via ir@paradoxinteractive.com. Det kommer att vara möjligt att mejla in frågor till ir@paradoxinteractive.com under presentationen.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Paradox YouTube-kanal.

Denna information är sådan som Paradox Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418

Documents