April 16, 2021

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2021

Paradox Interactive AB (publ) har kallat aktieägarna till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning) och utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Bolaget välkomnar aktieägarna att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som framgår nedan. Informationen om de beslut som fattas på årsstämman offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen har sammanställts.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast fredagen den 7 maj 2021, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att anmälan och poströsten är bolaget via poströsta.se tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen fredagen den 7 maj 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast tisdagen den 11 maj 2021. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning

Med anledning av spridningen av Covid-19 har bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning, enligt § 22 lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär som nås via länken nedan användas. Inskickat förhandsröstningsformulär gäller även som anmälan till årsstämman så aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman.

Länk till formuläret: https://postrosta.web.verified.eu/?source=paradox

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget genom poströsta.se tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas in genom poströsta.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Företagspresentation

Klockan 13.00 tisdagen den 18 maj 2021 kommer bolagets styrelseordförande Fredrik Wester, VD Ebba Ljungerud och CFO Alexander Bricca att hålla en bolagspresentation som kommer att sändas direkt via bolagets Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive och inte kräver någon anmälan. Aktieägare kan inkomma med frågor på förhand genom att mejla dem till ir@paradoxinteractive.com eller ställa dem direkt i chattfunktionen som är öppen för allmänheten men som kräver ett Twitch-konto. Företagspresentationen utgör inte en del av årsstämman.

Dagordning

1.            Stämmans öppnande

2.            Val av ordförande vid stämman

3.            Upprättande och godkännande av röstlängd

4.            Godkännande av dagordning

5.            Val av en eller två justeringsmän

6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.            Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.            Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9.            Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12.          Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

13.          Val av styrelse

14.          Val av revisor

15.          Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2022

16.          Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                                

17.          Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner                              

18.          Styrelsens förslag till beslut om (A) införande av Optionsprogram 2021/2025, och (B) riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter

19.          Stämmans avslutande

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418


Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2021.

Documents