May 10, 2022

Kommuniké från årsstämma i Paradox Interactive AB

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) har idag hållits. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) och utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER OCH UTDELNING

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie i enlighet med styrelsens förslag, med torsdagen den 12 maj 2022 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom Euroclear tisdagen den 17 maj 2022.

STYRELSE OCH REVISOR

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Håkan Sjunnesson, Fredrik Wester, Mathias Hermansson, Linda Höglund och Andras Vajlok som styrelseledamöter samt omval av Håkan Sjunnesson som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 640 000 kronor för ordföranden och 320 000 kronor för ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande, samt med 75 procent av respektive ordförandes arvode till övriga ledamöter i utskotten.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

I enlighet med styrelsens förslag fattades det beslut om att ändra bolagsordningen, innebärande bland annat att den undre gränsen för antalet styrelseledamöter höjs till fem, att möjligheten att välja suppleanter tas bort samt att styrelsen ska kunna besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post.

VALBEREDNING

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, KONVERTIBLER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM 2022/2026 OCH (B) RIKTAD NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram till bolagets anställda. Vid fullt deltagande och utnyttjande av incitamentsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med cirka 0,72 procent.

ANTAL FÖRETRÄDDA AKTIER OCH RÖSTER

Totalt företräddes 69 800 083 aktier och röster på årsstämman, motsvarande 66,1 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418