May 15, 2024

Kommuniké från årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 15 maj 2024

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) har idag hållits. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning (poströstning) samt med fysisk närvaro av aktieägare.

Räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag, med den 17 maj 2024 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom Euroclear den 22 maj 2024.

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Håkan Sjunnesson, Fredrik Wester, Mathias Hermansson, Linda Höglund och Andras Vajlok som styrelseledamöter samt omval av Håkan Sjunnesson som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 700 000 kronor för ordföranden och 350 000 kronor för ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning ska utgå med 85 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 55 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande, samt med 75 procent av respektive ordförandes arvode till övriga ledamöter i utskotten.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Införande av personaloptionsprogram 2024/2028 och riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att implementera ett incitamentsprogram riktat till vissa anställda i bolaget. Vid fullt deltagande och utnyttjande i programmet skulle antalet aktier i bolaget öka med cirka 0,66 procent.

Antal företrädda aktier och röster

Totalt företräddes 67 123 312 aktier och röster på årsstämman, motsvarande 63,55 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418