May 18, 2021

Kommuniké från årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) den 18 maj 2021

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) har idag hållits. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. 

Fastställande av räkenskaper och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie i enlighet med styrelsens förslag, med torsdagen den 20 maj 2021 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelning beräknas ske från Euroclear tisdagen den 25 maj 2021.

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. I enlighet med valberedningens förslag beslutades det om omval av Fredrik Wester, Håkan Sjunnesson, Mathias Hermansson och Linda Höglund som styrelseledamöter, omval av Fredrik Wester som styrelseordförande och Håkan Sjunnesson som vice ordförande, samt nyval av Andras Vajlok som styrelseledamot. Det noterades att Josefine Salenstedt, som föreslagits av valberedningen att omväljas som styrelseledamot, efter att förslaget meddelats själv har valt att dra tillbaka sin kandidatur, och att omval av Josefine Salenstedt därför inte skett. Styrelsen består således av Fredrik Wester, Håkan Sjunnesson, Mathias Hermansson, Linda Höglund och Andras Vajlok. 

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att ersättning ska utgå med 520 000 kronor för vice ordföranden och 260 000 kronor för ordinarie styrelseledamöter, samt att det till Fredrik Wester enligt eget önskemål ska utgå ersättning om 1 krona. Vidare beslutades att ersättning ska utgå med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande, samt med 75 procent av respektive ordförandes arvode till övriga ledamöter i utskotten. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag gällande ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Beslut om (A) införande av Optionsprogram 2021/2025, och (B) riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram till bolagets anställda. Vid fullt deltagande och utnyttjande av incitamentsprogrammet ökar antalet aktier i bolaget med cirka 0,65 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Ljungerud, VD Paradox Interactive

Alexander Bricca, CFO Paradox Interactive

Email: ir@paradoxinteractive.com

Phone: 0703-555418


Informationen lämnades för offentliggörande klockan 12:00 den 18 maj 2021.